University of Kansas, Biodiversity Institute, 1345 Jayhawk Blvd., Lawrence, KS 66045; 785.864.6874 ©2019 W.L. Smith